برای اینکه حالت خوب باشد
به داشته هایت فکر کن
وبه نداشته هایت
بگو به زودی می بینمتون...🍃