مي‌گويی باران را دوست دارم ،

اما وقتی باران مي‌بارد چتر به دست مي‌گيری

مي‌گويی آفتاب را دوست دارم ،

اما زير نور خورشيد به دنبال سايه مي‌گردی

مي‌گویی باد را دوست دارم ،

اما وقتی باد مي‌وزد پنجره را مي‌بندی

حالا درياب وحشت مرا وقتی ميگويی دوستت دارم