با هم که باشيم سه تاييم

من ، تو و بوسه

بي هم چهار تاييم

تو با تنهايي

من با رنج 🖤