برای گفتن من شعرم بگل مانده نمانده عمریه صدها سخن بده ازدست عزیزان چه بگویم گله ای نیست. گرهم گله ای هست دگرحوصله ای نیت.