رفتار، احساس، فکر و گفته‌های دیگران را به خودت نگیر. آنها عقاید خود را بر پایه‌ی نظام باورهایشان بیان می‌کنند. هرآنچه دیگران در مورد تو می‌اندیشند، در حقیقت درباره‌ی تو نیست، بلکه در مورد خود آن‌هاست.