دوست داشته شدن از طرف کسی که دوسش داری اگه بو داشت حتما بوی بهار نارنج می داد