‏بادوست دخترم تصویری صحبت ميكردم گف ميخوام باهات چيزيو تجربه كنم كه باهيشكي تجربه نكردم
گفتم چیییییییییemoji
گوشيو گذاشت تو يخچال گفت درو ميبندم بگو واقعا چراغ خاموش ميشه يانهemoji