گر گناهی کردم و دارم، خداوندا ببخش
چون گنه را عذر می‌آرم، خداوندا ببخش

پای خجلت را روایی نیست، بر درگاه تو
دست‌ِحاجت پیش‌‌میدارم خداوندا ببخش