‏تا می‌توانی انتظارات دیگران از خودت را در سطح خیلی خیلی پایین نگه دار! در آن صورت حتی اگر عملا هیچ کاری نکنی، باز حیرت‌زده‌شان می‌کنی