به خود

پناهم ده

که در پناه تو

آواز رازها جاری ست