آدم نه فقط درباره ی آینده اش،

بلکه درباره ی گذشته اش

هم خیالات به هم می بافد