محبت زیباترین هدیه خداست
با محبت بهترین اتفاقات
رقم خواهد خورد
اگر دستها و پاهایمان
هم بستہ باشند
باز براے محبت کردن
توانا خواهیم بود
فقط کافےست معنے محبت
را درک کنیم.