خدمت ونیکی به والدین
کفاره ی گناهان ماست

انسانی عاقل است که؛
تمام تلاشش را بکار میگیرد،
تا دائماً از سلاح قدرتمندی،بنام دعای والدین درحق خود، استفاده کند.