طوری دوستت خواهم داشت که یک معنای جدید برایش خلق شود! جوری عاشقت خواهم بود که حتی شاعران در بیانش جا بمانند!

فقط بگو از کجا شروع کنیم؟

از اینجا که تو نفس بکشی و من با صدایش، برایت، بمیرم خوب است؟