در اکنون زندگی کنید!

وقتی می‌خورید، بخورید!

وقتی عشق‌بازی می‌کنید، عشق‌بازی کنید!

وقتی با کسی حرف می‌زنید، حرف بزنید!

وقتی به یک گل نگاه می‌کنید، نگاه کنید!

زیبایی لحظه را دریابید!