امسال هم به رسم عاشقی ...
بوی بهار نارنج و چشم عسلت مستم کرد ...
....