تورو از تپش قلبت شناختم

تو قلبت قلب عاشق های دنیاست ❤️