جوری خوب نباش

که نشود غیرِ تو را دید!

دستِ روزگار است دیگر ...

شاید عمر باهم بودنمان را کوتاه کند!

جوری خوب نباش که زندگی بعد از تو،

سخت که نه

غیرممکن شود!