اگر کسی را یافتید که حاضر بود

برای حفظ رابطه‌تان

از بدترین شرایط عبور کند

هرگز عشقش را دست کم نگیرید