گفت مشکل همیشه نبودن آدما نیست، مشکل یه وقتایی اونجاس که بیان و اون آدمی که انتظارشو داشتی نبوده باشن!

درست مثل همونجا که بنان میخونه:

«آمد اما در نگاهش آن نوازش ها نبود...»