ای که همه نگاهِ من،

خورده گره به روی تو

تا نرود نفس زِ تن،

پا نکشم زِ کوی تو...!