این کشور رویشگاه انسان‌های تنهاست
و حد فاصل این آدم‌های تنها فرسافرسنگ راه است
حتی اگر به همسایگی دیوار به دیوار باشد