لحظه ای که تسلیم میشین
لحظه ایه که اجازه میدین
یه نفر دیگه پیروز بشه