برای قدرت خدا هیچ حد و مرز و محدودیتی وجود نداره !
پس بی حد و مرز آرزو کـ‌ن .. ! 🌱