«در این هیــاهـوی زنـدگـی
به دنبال کدامین آرامـشـی هستی!»
تنها راه آرامش تو:
«أَلا بِذِكرِ اللَّهِ تَطمَئِنُّ القُلُوبُ»
‹تنهابا یاد الله دلها آرام میگیرد›