به پدر و مادرتان عشق بورزید.
ما اغلب آنقدر سرگرم بزرگ شدن هستیم
که فراموش میکنیم آنها هم دارند
پیر میشوند.