سعی کن
چون یک درخت کهن
ریشه درعمق
خاک داشته باشی

تااگرشاخه ای ازتوشکست
شکسته نشوی

باید همیشه ریشه درامیدداشت ،
تا دوباره از نو رویید.