💫

سرچشمه حيات آدمى "دل" است.
هر آنچه را كه از دل بگذرانيم ؛
دير يا زود همان،
در زندگيمان رخ خواهد داد ...

پس، به دل بيآموزيم كه،
فقط نيكى ها را از خود بگذراند ...