هیچ وقت

برای نگه‌داشتن کسی که فرق تو

با بقیه رو نمی فهمه تلاش نکن!