هر شاهدی که در نظر آمد به دلبری

در دل نیافت راه که آن جا مکان توست...