می‌شود با یکی چای بخوری

با یکی سفر بروی

با یکی عکس بگیری

راه بروی؛

اما فقط یکی‌ست که برایش

چای می‌ریزی

با او حرف می‌زنی، راه می‌روی

و دوستش می‌داری...