ببخشید دستِ خودم نیست،

آن چشم‌های محترمتان قلبِ ما را میلرزانَد...ء