شهر بوی خوبی گرفته

یا شال گردنت را جایی جا گذاشتی

یا پنجره ی اتاقت باز مانده

یا همین اطرافی...