غیرتم کشت

که محبوب جهانی

لیکن

روز و شب

عربده با خلق خدا

نتوان کرد...