دوست داشتن را یاد بگیرید

دوست داشتن بودن نیست!

ماندن است...