یه سوال
ادما از فراموشی دیوونه میشن
یا از به یاد اوردن؟