‏کلید برق رو زد روشن نشد
‏چند دفه ی دیگه کلید رو زد
‏آدما چه دیر می فهمن
‏تکرار
‏چیزای خرابو درست نمی کنه