مشكلِ نسلِ ما

از حرف نزدن ها و تايپ كردن هاست!

از دلم برايت تنگ شده هايى كه فقط نوشته ميشوند!

از درد و دل هايى كه با چند صورتك سر و تهشان هم مى آيد!

از راحت حذف شدنِ آدمهايى كه،

انگار نه انگار تا همين ديروز برايشان ميمُرديم!

از تماسهايى كه

جايشان را داده اند به يك سرى صداى ضبط شده ى تكرارى

از دور هم جمع شدن هايى

كه سرمان را از گوشى بيرون نمى آوريم

از لذت هايى كه ديگر از غذا خوردنمان،

از بيرون رفتنمان نمى بريم

ما نسل به اشتراك گذاشتن شده ايم

به اشتراك گذاشتنِ خودمان

واحساسمان

و احساسمان

و احساسمان...