بزرگی را گفتند
راز همیشه شادبودنت چیست؟
گفت
دل برآنچه نمی ماند نمی بندم
فردایک رازاست،نگرانش نیستم
دیروز یک خاطره بود
حسرتش رانمیخورم
وامروز یک هدیه است قدرش رامیدانم