زندگی هرکس
تصویری عینی"
از برآورد باورهایی ست که درذهن نیمه هشیار او نقش بسته است.
پس به هرکجا که برود ،
درست همان شرایط را باخود می برد.