راه را ادامه بده...

و تنها به پایانش بیاندیش،

خارهای بین راه رسیدن به

گل را زیباتر می کنند...