گاهي در حذف شدن کسی
از زندگيتان حکمتی نهفته است .

اينقدر اصرار به برگشتنش نکنيد

آدما مثل عکس هستن،
زياد که بزرگشون کنی کيفيتشون

مياد پايين