و کسی نمی‌داند

چه قدر فرصت باقیست

تا جبرانِ گذشته کنیم...

دستم را بگیر!