حُبّي لَك

شَفيعي إليكهمینکه دوستت دارم،

مرا پيش تو شفاعت مي‌کند.