هنوز به عصر جمعه نرسیده، دلمان می‌گیرد، و نمی‌دانیم برای چه، دلمان تنگ می‌شود و نمی‌دانیم برای که!

هنوز به عصر جمعه نرسیده، حالمان خوش نیست...جمعه‌ها رسالت عجیبی دارند. ابر ماتمِ هزاران هزار آدم غمگین و هزاران هزار آدم افسرده؛ از آنان که میلیون‌ها سال است که رفته‌اند تا آنان که هنوز نیامده‌اند را روی پهنه‌ی دل‌های بیقرار، می‌بارند.و تو گاهی به وسعت تمام تاریخ، بغض‌های بی‌دلیل داری برای گریستن، آنقدر که برایشان "چشم" کم می‌آوری...