یه دست به موهاش کشید، یقشو صاف کرد

گفت: تا خودم نیومدم، تو نیا

بارون زده

میرم ماشینو بیارم

سرما نخوری یه وقت...

ولی من همون‌جا، همون لحظه فهمیدم

که نخواست لحنش تکراری باشه.

اون‌شب...

اون‌شب فقط طولانی تر گف دوسِت دارَم!