هر وقت حس کردی واقعا همه تنهات گذاشتن و کسی نبود فقط به همین جمله فک کن:
«مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ»
که پروردگارا تو را رها نکرده...