هیچگاه خودت و زندگیت 🍃🌸
را با کسی مقایسه نکن!
""مـقایسه فـلاکت مـی‌آورد""..

ثـروتمند واقعی کسی هست
که بدون مـقایسه زندگی
می‌کند و از آنچه هست
و آنچه دارد "خـشنود" است.🍃🌸