حرف حساب

زندگی مانند درست کردن چای میماند:
خودبینی ات را بجوشان
نگرانی هایت را تبخیر کن

غم هایت را رقیق کن
اشتباهاتت را از صافی بگذران
و آن وقت طعم خوشبختی را بچش
آنچه "خداوند"میدهد"پایانی"ندارد و آنچه "آدمی"میدهد"دوامی" ندارد،

زندگیتان پراز داده های "خداوند