مشکلات گذشته را مثل زخم‌هایی نبینید که باید التیام یابند. آنها تمرین‌هایی هستند که ماهیچه‌های اراده‌تان را تقویت کرده تا بتوانید کارهای فوق‌العاده‌ انجام دهید.‌‌..